SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény szerinti szolgáltatás weboldal látogatására vonatkozóan

Ügyfeleink számára egyértelmű helyzetet kínálunk - a személyes adatkezelés biztonságos megvalósítása érdekében - hogy az alábbi tájékoztatót alaposan áttanulmányozva eldönthessék, hogy a www.mediatorirodaszeged.hu honlapon keresztül elektronikus levelet küldjenek a Mediátor Iroda részére.

1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:
a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR),
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.),
c) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
d) a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.),
e) a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (továbbiakban: Köt.)

2. Az adatkezelés célja:
Az Ügyfél közvetítői, mediációs szolgáltatás iránt érdeklődik, mint jövőbeni lehetséges megbízó. A megbízás előtt meg kell ismernie a szolgáltatás lényegét és annak kapcsolatát a különböző magánemberek személyes adatainak kezelésével.

A közvetítői - mediációs típusú - eljárás lényege; a közvetítést végző személy (továbbiakban: Közvetítő) legfontosabb feladata az, hogy a feleket hozzásegítse a jogvita, nézetkülönbség egyezséggel történő lezárásához. Ebben az eljárásban a közvetítőként eljáró személy nem vizsgálja a felróhatóságot, jogellenességet, nem állapít meg felelősséget, hanem csupán mediálja, közvetíti az egyezség létrejöttét. Az eljárás teljes egészében a felek önkéntességén alapul, minden mozzanatához a felek megegyezése szükséges.

A mediáció (közvetítés) tehát a konfliktus megoldásának útja, azaz olyan eljárás, amelyben a semleges, kompetens és a konfliktussal nem érintett személy (közvetítő) módszeres kommunikációs stratégia felhasználásával a vitában, nézetkülönbségben álló feleket olyan helyzetbe hozza, hogy a saját felelősségükre az általuk meghatározott célt, továbbá az egyezség létrehozásához vezető utat megtalálják, s így létrejöjjön a minden érintett számára elfogadható megegyezés. A megegyezés eltérő jogokat és kötelezettségeket is megállapíthat azoktól, amelyek a feleket egy bírósági eljárás során egyébként megilletnék.

Az eljáráshoz valószínű, hogy az Ügyfél személyes adatokat hozzon a Közvetítő tudomására, aki ebből a releváns adatokat informatikai eszközre és / vagy manuálisan kitöltendő papír alapú nyomtatványra rögzíti.

A közvetítői – mediációs - eljárás lényege, hogy feladat központú, tehát a különböző problémákkal összefüggő megoldásokra, feladatokra összpontosít; a konkrét személyes adatok ismerete a közvetítői – mediációs - eljárás szempontjából nem releváns.

Az Ügyfél, Ügyfelek döntése alapján a közvetítői – mediációs - eljárás akár anonim jelleggel folytatható le.

A közvetítői - mediációs - eljárásban ilyen esetekben nincs jelentősége a közvetlen személyes azonosító adatoknak, mint pl. a teljes név, lakcím, a konkrét munkahely megjelölése, mert az Ügyfél, Ügyfelek által megjelölt probléma megoldása a cél.

A Közvetítő adatminimalizálásra törekszik, csak a legszükségesebb információt fogja rögzíteni, a lehető legkevesebb személyes adatot tárol a közvetítés ideje alatt.

Az Ügyfél a jelen Tájékoztató megismerésével tudomást szerez arról, hogy az általa a Közvetítő részére történő adattovábbítás (elektronikus levél megküldése, azok csatolmányai, átadott papír alapú feljegyzések) biztonságáért az Ügyfél felel.

A közvetítői - mediációs típusú - eljárás nem terjed ki a személyiség jegyekre vonatkozó, továbbá pszichológiai célú adatszerzésre, mert ilyet a Közvetítő nem végez.

A Közvetítő nem végez profilozást, ami magában foglalná: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formáját, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használnák.

A Közvetítő nem alkalmaz közvetlen üzletszerzésre irányuló adatbázis kezelést, az Ügyfél számára nem küld személyes adattal összekapcsolható tájékoztatót, hírlevelet.
Az Adatkezelő az Ügyfél számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) nem helyez el.

Az Adatkezelő az Ügyfél számítógépének IP címét nem kezeli.

3. A kezelt személyes adatok, különösen a következők lehetnek az Ügyfél:
◦ neve,
◦ telefonszáma,
◦ elektronikus levélcíme,

A Közvetítő csak a szükséges és az eljárás céljával összhangban levő személyes adatokat kezeli.

4. Adatfeldolgozó:
◦ A Közvetítő a számviteli munka folytonossága, valamint az adók, járulékok bevallása és teljesítése érdekében könyvelőt alkalmaz;
◦ név: Erika és Béla Bt.
◦ cégjegyzék szám: 06-06-010126

5. A személyes adatkezelés jogalapja: az Ügyfél hozzájárulása. Fontos, hogy az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az Ügyfél a jelen Nyilatkozat elfogadásával, tehát egyértelmű megerősítő cselekedettel, írásbeli - ideértve az elektronikus úton tett -, nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Az Ügyfél tisztában van azzal, hogy az előre bejelölt négyzet piktogram alkalmazása vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

6. Az adatkezelés időtartama:
◦ A Nyilatkozat elfogadásától kezdve a közvetítői - mediációs típusú - eljárás bejezéséig vagy az Ügyfél ez irányú rendelkezéséig tart.
◦ Az eljárás megkezdése és / vagy lefolytatása esetén a számviteli nyilvántartásokra kötelező megőrzési időig tart.

7. Az adatok törlése:
◦ A Nyilatkozat elfogadásától kezdve a mediációs típusú eljárás bejezéséig vagy az Ügyfél ez irányú rendelkezéséig vagy a mediációs típusú eljárás hiányában azonnal; ezután a Közvetítő az elektronikus úton és a papír alapon kezelt Ügyfél személyes adatokat haladéktalanul törli.
◦ A számviteli bizonylatokban rögzített személyes adatok esetén, a számviteli nyilvántartásokra kötelező megőrzési időt követően, amely jelenleg 5 év.

8. Adatkezelő megnevezése: dr. Szilágyi Ágnes
◦ Iroda címe: 6723 Szeged, József A. sgt. 74. fszt. 2.
◦ Nyilvántartási szám: T/002441
◦ Honlap: www.mediatorirodaszeged.hu
◦ Mail: face.to.face.szeged@gmail.com
◦ Skype: face.to.face.szeged
9. Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok kis számára tekintettel Adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz, illetve erre nem köteles.

10. A kezelt személyes adatok információbiztonságával kapcsolatban az Adatkezelő minden elvárható technikai feltételt teljesít: nem végez hálózati szintű adatrögzítést, a használt kliens gépek tűzfal és vírus védelemmel rendelkeznek, az informatikai rendszerekbe való belépés jelszóhoz kötött, a gépekhez nincs távoli hozzáférés lehetőség, nem használ profilalkotó rendszert, a papír alapú nyilvántartások fizikailag vagyonvédelmi riasztó rendszerrel felügyelt ingatlanban kerülnek tárolásra.

11. Adatvédelmi incidens esetén, az Adatkezelő azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az érintett Ügyfelet is értesíti adatvédelmi incidens esetén.

12. A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja tovább másnak, más adatkezelőnek. Az Ügyfél a személyes adatok biztonsága érdekében saját maga jogosult az adatait megadni más adatkezelőnek, így az Adatkezelő biztosítja az adathordozhatóságot pl. ügyvédi irodának, bíróságnak, közigazgatási hatóságnak, egészségügyi szakrendelést ellátó személynek.

13. Az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai a GDPR 15 -22. cikkeiben foglaltak szerint.

a) Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez való jog.
Az Ügyfél írásban az Adatkezelőtől kérheti, az adjon tájékoztatást, hogy róla milyen személyes adatot kezelnek, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

b) A helyesbítéshez való jog.
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog.
Az Ügyfél kérheti, hogy töröljék a személyes adatait.
A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály őt a személyes adatok tárolására és / vagy zárolásra kötelezi, pl. hatósági vagy bírósági eljárás során.

d) Zároláshoz való jog.
Az Ügyfél írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy jogsérelem érte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

e) Adathordozhatósághoz való jog.
Az Ügyfél jogosult kérni a személyes adatainak adatkezelők közötti, másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbítását, ha ez technikailag megvalósítható.

f) A tiltakozáshoz való jog.
Az Ügyfél írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, ennek érdekében például a személyes adatára vonatkozó matematikai és statisztikai elemző eljárásokat alkalmazna, vagy közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

14. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a válaszát.

15. Jogérvényesítési lehetőségek.

Ha az Ügyfélnek nem sikerült a személyes adatával kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét megnyugtató módon rendeznie és / vagy úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult az Ügyfél bejelentést tenni.

◦ A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

◦ Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén az Ügyfél jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni.

NYILATKOZAT

A személyes adatok kezeléséről szóló Tájékoztatót átolvastam, annak tartalma alapján a közvetítői, mediációs szolgáltatás során a saját személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulok!